Så går ett dop till

Old baptistery ready for a baptism

För de troende i den kristna kyrkan är dopet ett sakrament, en helig handling. Den som döps upptas i kyrkans gemenskap, dopet ger ett formellt medlemskap i kyrkan. Inom den svenska kyrkan ses dopet som en viktig tradition som handlar om den enskildes tro och knyter ihop familjebanden med det förflutna. Dopet är ett festligt tillfälle som även har en symboliskt viktig innebörd för det lilla barnets föräldrar, ett tillfälle för dem att visa sin tacksamhet och glädje över att ha blivit föräldrar åt sitt barn. Dopet ger den döpte rätt att konfirmera sig, delta i nattvarden och vara fadder vid andras dop.

 

Dopgudstjänsten har dopfunten som sitt självklara centrum. Ofta börjar dopet med att det lilla barnet som ska döpas bärs fram av sina föräldrar i procession till dopfunten. Alla som deltar vid dopet har möjlighet att delta i kyrkans trosbekännelse som prästen läser upp. Prästen frågar sedan den som ska döpas, eller barnets föräldrar, om den som ska döpas vill ingå i församlingen och leva i Kristi gemenskap. Vatten hälls i dopfunten och sedan öser prästen vatten tre gånger över den som ska döpas huvud, i faderns, sonens och den helige andens namn. Sedan lämnas dopbevis över till föräldrarna och fadderbevis ges till faddrarna. Det är även vanligt att ett dopljus överlämnas. Dopet avslutas med en bön och en välsignelse. Själva vandringen ut ur kyrkan ses som en symbol för livets vandring, där den döpte alltid kan hämta kraft i dopet och sin tro.

Young couple standing with a priest carrying their baby

 

Den som döps behöver inte vara ett spädbarn, man kan döpa sig oavsett ålder. I kyrkan är det gratis, präst, musik och vaktmästare ingår. Men man kan även döpa sig på andra ställen än i kyrkan, det går till exempel utmärkt att döpa sig hemma eller utomhus. Dopet kan göras personligt genom val av musik, psalmer, bibeltexter och uppläsande av dikter. Det är vanligt att en familjemedlem eller någon bekant till familjen läser en text, sjunger eller spelar musik. Dopet är individuellt och har inget att göra med föräldrarnas tro, deras religionstillhörighet inverkar inte på barnets rätt att döpa sig.